Lees en spellingproblemen

Als uw kind lees- en/of spellingproblemen heeft, is het vaak niet duidelijk of er sprake is van dyslexie. U heeft misschien al wel eens aan de mogelijkheid gedacht. Soms heeft de school aangegeven dat zij rekening houden met dyslexie. Ruim 10% van de leerlingen in groep 3 heeft lees- en spellingproblemen. De helft van deze kinderen gaat in de loop van de jaren met extra hulp goed vooruit.

Als uw kind ondanks kwalitatief goede hulp en extra begeleiding niet genoeg vooruit gaat, kan er sprake zijn van dyslexie. Als u uw kind aanmeldt voor lees- en/of spellingbegeleiding, zullen wij altijd starten met een didactisch onderzoek. Dit onderzoek geeft informatie over de ernst van de lees- en spellingproblemen en handvatten voor een goede begeleiding. Het didactisch onderzoek kan ook aanwijzingen voor dyslexie opleveren. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor uw kind de beste begeleiding te realiseren. Het is mogelijk dat, naast begeleiding, een uitgebreid dyslexie-onderzoek wenselijk is.

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Dyslexie kan de schoolprestaties van kinderen ernstig hinderen waardoor kinderen met dyslexie vaak onder hun niveau presteren. Dit heeft gevolgen voor het te volgen schoolniveau, maar ook voor het welbevinden van een kind.

Bij een vroegtijdige diagnose en behandeling van dyslexie kunnen veel kinderen een hoger niveau op het gebied van lezen en spellen bereiken Dit heeft natuurlijk een positieve invloed op de schoolprestaties en het welbevinden van deze kinderen. Als uw kind dyslexie heeft, kunt u bij ons terecht voor dyslexiebehandeling. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van dyslectische kinderen. Vaak ervaren kinderen met dyslexie ook problemen op andere leergebieden. Ook kan er sprake zijn van faalangst en emotionele problematiek. Ook voor begeleiding op deze gebieden kunt u bij ons terecht.

Comorbiditeit

Dyslexie komt vaak voor in combinatie met andere leerstoornissen zoals dyscalculie, met aandachtsstoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak-taalstoornissen. Als twee stoornissen meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen, noemt men dit comorbiditeit. Bij al deze stoornissen is er net als bij dyslexie sprake van een probleem met de informatieverwerking in de hersenen. Soms hebben kinderen met dyslexie ook problemen met het onthouden van talige informatie. Verder komt het relatief vaak voor dat zij grote moeite hebben hun werk te structureren. Wij kunnen uw kind op meerdere gebieden begeleiden, rekening houdend met zijn of haar unieke combinatie van eigenschappen. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen met ADHD, autisme en kinderen met een combinatie van leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie.

Begeleiding bij leesproblemen en dyslexie

Veel van de kinderen die in onze praktijk begeleid worden, hebben lees- en spellingproblemen of dyslexie. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding bij lees- en spellingproblemen en de behandeling van dyslexie. De afgelopen 8 jaar hebben wij al veel kinderen uit Amersfoort en omgeving kunnen helpen. Ook voor diagnostiek op het gebied van dyslexie of dyscalculie kunt u bij ons terecht.

Over het algemeen is de begeleiding als volgt georganiseerd: U komt 1x in de week met uw kind naar de praktijk. Uw kind werkt dan in de praktijk aan spelling en lezen. Na afloop van de begeleiding, die 3 kwartier tot een uur duurt, bent u aanwezig voor overleg. Op dat moment wordt het huiswerk besproken en wordt overgedragen wat er in de behandeling aan de orde is geweest. Voor een effectieve behandeling is intensieve samenwerking met u als ouders van groot belang.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk. Oudere kinderen komen vaak zelfstandig naar onze praktijk en ouders komen dan alleen het laatste kwartier naar ons toe voor de overdracht. Soms kunnen ouders niet aanwezig zijn voor de overdracht, we bepalen dan een alternatieve manier om elkaar op de hoogte te houden, er kan dan sprake zijn van telefonische overdracht of overdracht per mail.

Aanmelding

Als uw kind lees- en spellingsproblemen of dyslexie heeft dan kunt u contact met ons opnemen voor een intakegesprek. In dat gesprek kijken wij naar de schoolresultaten van uw kind tot nu toe en kunnen wij u meer vertellen over alle mogelijke vormen van begeleiding die wij uw kind kunnen bieden. We bepalen dan ook welke vorm van onderzoek het best geschikt is. Vaak is een didactisch onderzoek in eerste instantie voldoende. Soms kunnen wij uw kind rechtstreeks doorverwijzen voor (vergoede) diagnostiek. Ook als er sprake is van gecombineerde problematiek, bent u bij ons aan het juiste adres.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2009 zijn diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wij zijn op de hoogte van de meest recente criteria voor de toelating tot (vergoede) diagnostiek en kunnen u hierover goed adviseren. Meer informatie over de vergoedingsregeling vindt u hier.